როგორ გაიცემა სესხები ფიზიკურ პირებზე 1 იანვრიდან. მოკლედ

სტატიის ავტორი


ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის დებულება 2019 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებულ შეკითხვებს უპასუხა.

რა არის ამ დებულების მიზანი?

ამ დებულების მიზანია საქართველოს საფინანსო სისტემის სტაბილური და მდგრადი ფუნქციონირების ხელშეწყობა და ჯანსაღი დაკრედიტების წახალისება.

რა იცვლება ამ რეგულაციით?

ამ რეგულაციით სესხის გაცემის მომენტში სესხის გამცემს ეზღუდება ფიზიკურ პირზე იმაზე მეტი თანხის სესხის ან სხვა ვალდებულების (მაგ. თავდებობა) დაკისრება, ვიდრე ფიზიკურ პირს ამის გადახდის რეალური შესაძლებლობა აქვს. დებულებით გათვალისწინებულია ასევე გამონაკლისები (მაგალითად, ლომბარდული სესხების დროს შემოსავლების შეფასება აუცილებელი არ არის, თუმცა ამ შემთხვევაში, ფიზიკური პირის ვალდებულება მხოლოდ გირაოს საგნით იფარგლება);

როგორ შეფასდება, თუ რა მოცულობის ვალის მომსახურება შეუძლია მსესხებელს?

რეგულაცია აწესებს სესხის მომსახურებისა და უზრუნველყოფის კოეფიციენტებისმაქსიმალურ ზღვრებს, რომელიც შესაბამისობაშია საერთაშორისო ნორმებთან და ითვალისწინებს საქართველოს საბანკო სექტორის მახასიათებლებს.

ოჯახის მთლიანი შემოსავალი თვეში 3,000 ლარია. რა მოცულობის იპოთეკური სესხის აღებაა შესაძლებელი? 5,000 ლარის შემოსავლის შემთხვევაში?

სესხის მოცულობა განსხვავებული იქნება სესხის გამცემი ორგანიზაციებისა და საპროცენტო განაკვეთების მიხედვით. თუმცა, რეგულაცია სესხის გამცემს უსაზღვრავს მაქსიმალურ ლიმიტს ყოველთვიურ გადახდებზე.

მაგალითად, თუ ოჯახის შემოსავალი 3,000 ლარია, სესხის ყოველთვიური მომსახურების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 1,350 ლარს 15-წლიანი სესხის შემთხვევაში და 1,650 ლარს - 5-წლიანი სესხის შემთხვევაში. ეს ნიშნავს, რომ ბანკს შეუძლია გასცეს მაქსიმუმ 110 ათასი ლარის სესხი (დათვლილია 12% წლიური საპროცენტო განაკვეთის შემთხვევაში).

5,000 ლარის შემოსავლის შემთხვევაში, ყოველთვიური გადახდები არ უნდა აჭარბებდეს 2,500 ლარს (სესხის ვადიანობა 15 წელი), ან 3,000 ლარს, უფრო მოკლევადიანი სესხის შემთხვევაში. ანუ, გაცემული იპოთეკური სესხის მოცულობა არ უნდა აჭარბებდეს 210 ათასს ლარს;

ეზღუდება თუ არა საკრედიტო ინსტიტუტს თავდების გამოყენება?

არ ეზღუდება. სესხის გამცემს შეუძლია მსესხებელთან ერთად დამატებით ფიზიკური პირის თავდებობის გამოყენება, მაგრამ მხოლოდ იმ თანხის ფარგლებში, რისი მომსახურების რესურსიც აქვს თავდებს ამ დებულების შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ თავდები პირი წარმოადგენს მსესხებელი იურიდიული პირის
მმართველი ორგანოს წევრს/პარტნიორს/აქციონერს ან მათი საოჯახო მეურნე;

თუ არ მაქვს საკმარისი შემოსავალი, შემიძლია თუ არა მყავდეს თანამსესხებელი?

დიახ. თუ გაგაჩნიათ საკმარისი შემოსავალი, თქვენ არ გჭირდებათ თანამსესხებელი. თუმცა, თუ თქვენი შემოსავალი არასაკმარისია, მაშინ შეგიძლიათ თანამსესხებელად გამოიყენოთ ოჯახის წევრი, რომელსაც აქვს
შემოსავალი. ამ შემთხვევაში, სესხის მომსახურების კოეფიციენტში ამ თანამსესხებლის შემოსავალიც გაითვალისწინება;

ეხება თუ არა ეს მოთხოვნები სესხის რესტრუქტურიზაციას ან/და სხვა ბანკში გადატანას?

არა. იმისათვის, რომ არ შეიზღუდოს კონკურენცია, სესხის რეფინანსირება, რესტუქტურიზაცია ან სხვა საკრედიტო ინსტიტუტში სესხის გადატანა ახალი სესხის აღებად არ ჩაითვლება და ამ ოპერაციებს საკრედიტო კოეფიციენტების ზღვრები არ შეეხება, თუკი არ ხდება ჯამური დავალიანების ზრდა;

შეძლებს თუ არა არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული პირი სესხის აღებას თუკი მას აქვს სტაბილური შემოსავალი, მაგრამ ეს შემოსავალი ბანკში არ ერიცხება?

დიახ, შეძლებს. რეგულირება არ კრძალავს არაფორმალური სექტორიდან ან ნაღდი ანგარიშსწორებით მიღებული შემოსავალის შემთხვევაში სესხის გაცემას. სესხის გამცემი შეაფასებს მსესხებლის შემოსავლების მოცულობას და სესხის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას შიდა პროცედურების შესაბამისად მიიღებს;

შემოსავლის ბანკში ჩარიცხვა აუცილებელი არ არის, თუმცა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ფორმალური სექტორიდან შემოსავლის ან ბანკში ჩარიცხვის შემთხვევაში, გამსესხებლისთვის უფრო მარტივია შემოსავლების
შეფასება და, შესაბამისად, სესხის გაცილებით უკეთესი პირობით გაცემა;

შესაძლებელია თუ არა სესხის აღება უცხოეთიდან ფულად გზავნილებით შემოსავლის საფუძველზე?

დიახ, შესაძლებელია. რეგულაცია არ ზღუდავს ფულადი გზავნლებით მიღებული შემოსავალის შემთხვევაში სესხის გაცემას. სესხის გამცემი თქვენი შემოსავლების მოცულობას შეაფასებს მისი შიდა პროცედურების შესაბამისად და მიიღებს გადაწყვეტილებას სესხის გაცემის შესახებ;

მსესხებელს არ აქვს დადასტურებული შემოსავალი (ფორმალური ანარაფორმალური). აქვს თუ არა გამსესხებელს უფლება გასცეს ლომბარდული სესხი საცხოვრებელი ბინის იპოთეკით?

დიახ, უძრავი ქონებით სრულად უზრუნველყოფილ სესხზე, როდესაც სესხის დაფარვის წყაროა გირაოში ჩადებული აქტივის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი;

გაქვთ შემოსავალი და ასევე ფლობთ ერთ საცხოვრისს. შესაძლებელია თუ არა ამ ბინის გირაოში ჩადება/იპოთეკით დატვირთვა და სესხის აღება?

დიახ, შეგიძლიათ სესხის აღება იმ მოცულობით, რაც დააკმაყოფილებს რეგულაციის მიხედვით განსაზღვრულ საკრედიტო კოეფიციენტებს;

ხართ ფიზიკური პირი, იღებთ სესხს ბიზნეს (მაგ. სოფლის მეურნეობის ან ტურიზმის) მიზნობრიობით. უნდა აკმაყოფილებდეთ თუ არა ამ დებულებით განსაზღვრულ კოეფიციენტებს?

არა. სესხის გამცემმა უნდა შეაფასოს ფიზიკური პირის შემოსავალი და განსაზღვროს სესხის მოცულობა მისი შიდა პროცედურების შესაბამისად ისე, რომ მსესხებლის ჭარბვალიანობა არ გამოიწვიოს.

იზღუდება თუ არა უძრავი ქონების შეძენა შემდგომი გაქირავებისათვის?

არა. სესხის გამცემმა გონივრული პრინციპებით უნდა შეაფასოს მსესხებლის არსებული და მომავალში გაქირავებიდან მისაღები შემოსავალი და შიდა პროცედურებით განსაზღვროს სესხის მოცულობა.

რეგულირდება თუ არა ამ დებულებით ე.წ. სტარტაპ და სტუდენტური სესხები?

სესხის გამცემმა უნდა იხელმძღვანელოს გონივრული შიდა პოლიტიკა/პროცედურებით და გასცეს იმ მოცულობის სესხი, რომელიც არ გამოიწვევს პირის ჭარბვალიანობას.

უნდა შეუთანხმოს თუ არა სესხის გამცემმა ორგანიზაციამ მისი შიდა პოლიტიკა/პროცედურები ეროვნულ ბანკს?

არა, წინასწარ შეთანხმება სავალდებულო არ არის თუ სესხის გამცემი ორგანიზაცია ამ დებულების პრინციპების შესაბამისად მოქმედებს. სესხის გამცემმა ორგანიზაციებმა უნდა იხელმძღვანელონ გონივრული შიდა პოლიტიკით/პროცედურებით, რომლებიც საფრთხეს არ შეუქმნის ამ ორგანიზაციის ფინანსურ სტაბილურობას და არ გამოიწვევს მსესხებლის ჭარბვალიანობას;

ეხება თუ არა ეს შეზღუდვები ე.წ. მევახშეებს?

დიახ. 2019 წლის 1 იანვრიდან რეგულაცია გავრცელდება ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ყველა იმ სუბიექტზე, ვინც სესხს 20-ზე მეტ პირზე გასცემს;

შესაძლებელი იქნება თუ არა ფინანსური ინსტრუმენტებით (ისეთებით, როგორიცაა დეპოზიტი და ფასიანი ქაღალდი) სრულად უზრუნველყოფილი სესხის აღება?

დიახ. იმ შეთხვევაშიც კი, თუ არ გაქვთ შემოსავალი და არ გერიცხებათ ხელფასი, ფინანსური ინსტრუმენტებით (ისეთებით, როგორიცაა დეპოზიტი და ფასიანი ქაღალდი) უზრუნველყოფილი სესხის აღება შესაძლებელი იქნება.

იკრძალება თუ არა ე.წ. ლომბარდულ სესხები?

არა. თუმცა, სესხის გამცემის მოთხოვნა შემოფარგლული იქნება მხოლოდ უზრუნველყოფაში წარმოდგენილი ქონებით და ვეღარ მოხდება კლიენტის სხვა ქონებაზე გადახდევინების მიქცევა/დასაკუთრება;

შეუძლია თუ არა სესხის გამცემ ორგანიზაციას გასცეს სესხი ამ დებულებიდან განსხვავებული პირობებით?

დიახ. თუმცა, ამისათვის სესხის გამცემმა ორგანიზაციამ წინასწარ უნდა მიიღოს ეროვნული ბანკის თანხმობა, რათა გამოირიცხოს მსეხებლისათვის შემოსავლების შეუსაბამო საკრედიტო ტვირთს დაკისრება.

გაქვთ თუ არა უცხოურ ვალუტაში სესხის აღების შესაძლებლობა, თუკი შემოსავალს იღებთ ლარით?

დიახ. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ უცხოური ვალუტის სესხს აქვს სავალუტო და საპროცენტო რისკები. თუ სესხს ევროთი აიღებთ და შემდგომ ევრო ლარის მიმართ მნიშვნელოვნად გამყარდება, მაშინ თქვენი სესხის გადახდებიც გაიზრდება და, შესაძლებელია, სესხს ვეღარ მოემსახუროთ. აქედან გამომდინარე, დებულება უცხოური ვალუტის სესხებზე უფრო მკაცრ საკრედიტო კოეფიციენტებს აწესებს, რაც ქმნის დაცვის აუცილებელ ბუფერს სავალუტო რისკების მატერიალიზაციის შემთხვევაში.

შემოსავალს იღებთ ლარში, მაგრამ ის ინდექსირებულია უცხოურ ვალუტაზე ხელფასის გადახდის დღის კურსით. შესაძლებელია თუ არა სესხის აღება ამ უცხოურ ვალუტაში?

დიახ, შესაძლებელია. თუ ხელფასის გადამხდელ ორგანიზაციას არ აქვს სავალუტო რისკი (მაგ. საერთაშორისო ორგანიზაციაა), მაშინ შესაძლებელია სესხი აიღოთ იმავე კოეფიციენტების გამოყენებით, რაც ლარში სესხის აღების შემთხვევაში მოქმედებს. ხოლო თუ ორგანიზაციას აქვს სავალუტო რისკი, მაშინ თქვენ ითვლებით ე.წ. არაჰეჯირებულ მსესხებელად, რის გამოც გამოყენებული იქნება შესაბამისი (უფრო დაბალი) კოეფიციენტი.

როგორ ითვლება PTI რევოლვირებად პროდუქტებზე მაგალითად ოვერდაფტზე ან საკრედიტო ბარათებზე?

ასეთი სესხის მომსახურების კოეფიციენტი დაიანგარიშება ჯამური ლიმიტის მოცულობის ანუიტეტური წესით 4 წლიან პერიოდზე გადათვლით. მაგალითად, თუ თქვენი ოვედრაფტის ჯამური ლიმიტი არის 1,000 ლარი, PTI-ის მიზნებისათის ყოველთვიურ გადასახდელებში გაითვალისწინება დაახლოებით 28 ლარი (დათვლილია 15% წლიური საპროცენტო განაკვეთის შემთხვევაში).

დასაქმებული ვარ აგრო სექტორში (გათავისუფლებული ვარ 200 000-მდე საშემოსავლო გადასახადისგან), ანგარიშსწორება მაქვს ნაღდი ფულით და არა ჩარიცხვით. შევძლებ თუ არა შემოსავლის დადასტურებას და სესხის აღებას?

დიახ. სესხის გამცემმა უნდა შეაფასოს ფიზიკური პირის შემოსავალი მისი შიდა პროცედურების შესაბამისად და განსაზღვროს სესხის მოცულობა ისე, რომ მსესხებლის ჭარბვალიანობა არ გამოიწვიოს.

წყარო: imedinews.geскачать dle 12.1
0
თარიღი: 15-11-2018, 14:56
17
2 515

მსგავსი ამბები


კომენტარი (17)

avatar
0
#1 dzftqRot
rand paul defends coronavirus rainbow window messages coronavirus coronavirus treatment cdc coronavirus update fauci coronavirus cyclical sean payton coronavirus symptoms of coronavirus coronavirus treatment florida coronavirus update us world coronavirus cases https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - ‌‌buy coronavirus http://webdesign-finder.com/ironaxespro/sample-post-with-youtube-video/?unappro
ved=163&moderation-hash=2c9d70ebcb031e42752653551254063a#comment-163 https://acessocultural.com.br/2019/10/avenida-paulista-ja-tem-novo-ponto-de-enc
ontro-o-mequi-1000/?unapproved=729495&moderation-hash=17b7abd9796f63897233c
214982bcd8a#comment-729495 http://foveon-bbs.com/messages/1723/thread#988269 https://www.attorneyaround.com/belgium-divorce-attorney/lietaerdebusscherebauwe
ns-0a26110/ https://ciirdf.ca/fr/slideshows-8/?unapproved=256863&moderation-hash=f7b790
20def0f25c950b5b056f2edd43#comment-256863
avatar
0
#2 whzfkiFum
loans loans for bad credit loans payday loans near me caliber home loans online payday loans prosper loans discover student loans world finance loans zillow home loans division https://paydailoanz.com/# - loans https://gsr.fm/istanbulda-nato-kollektiv-teliminin-gorusu-kecirilecek/?unapprov
ed=44181&moderation-hash=8022f689f8d9bc8579561f8020ff4f66#comment-44181 https://syrianconstitution2017.com/?p=5010&cpage=1&unapproved=155602&am
p;moderation-hash=f1f91332c8da166c9d3755941c973b2f#comment-155602 http://www.dongpogou.com/home.php?mod=space&uid=401669 https://www.topcybernews.com/attackers-distributing-malware-under-guise-of/?una
pproved=777668&moderation-hash=70a8a3f378b29cf10a15a0f6f454c49b#comment-777
668 http://www.wellduan.com/2015/12/27/v01-102/?unapproved=204348&moderation-ha
sh=d0b1a63bfdbf099292431ef22cd90530#comment-204348
avatar
0
#3 fvknsRot
ways to make money how to earn money online smart passive income osrs money making ways to make money online amazon work from home makw money online osrs money making guide online surveys for money passive income streams https://make-money-blogs.com/# - how to make money on the internet
avatar
0
#4 lkutlcFum
how long does feline coronavirus survive coronavirus in cattle human sars coronavirus coronavirus in cats symptoms middle east respiratory syndrome coronavirus dog coronavirus coronavirus what is mers coronavirus feline enteric coronavirus coronavirus oc43 https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - coronavirus canine
avatar
0
#5 alvsmRot
how does facebook make money legitimate work from home opportunities make extra money from home work at home companies how to make extra money from home home work work from home best way to make money online online poker real money work at home jobs legitimate https://make-money-blogs.com/# - work from home opportunities
avatar
0
#6 uxkjhRot
amazon work from home fifth harmony work from home passive income streams work from home amazon work from home how to make money on the internet online poker real money how to make easy money free money online part time work from home https://make-money-blogs.com/# - how to make passive income
avatar
0
#7 xpiqzzFum
Buy Coronavirus Treatments hku1 coronavirus novel coronavirus coronavirus genome coronavirus coronavirus pneumonia canine respiratory coronavirus COVID-19 pills novel coronavirus coronavirus treatment https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - the coronavirus
avatar
0
#8 yweneRot
online money how to make money with youtube how did jerry jones make his money make money fast make extra money how to make extra money part time work from home walmart money transfer online how to make quick money legitimate work from home jobs https://make-money-blogs.com/# - free money online

buy generic cialis online cialis cialis generic https://wowcialisnow.com/# - cialis generic cialis
avatar
0
#9 xqzhjRot
cialis cialis cialis https://wowcialisnow.com/# - cialis cialis online
avatar
0
#10 gzdinRot
weight loss blogs weight loss quotes honey boo boo weight loss weight loss clinic rebel wilson weight loss ariel winter weight loss ariel winter weight loss medi weight loss weight loss medication green tea weight loss https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss supplements
avatar
0
#11 xxdxtRot
cialis cialis online buy cialis online https://wowcialisnow.com/# - buy cialis
avatar
0
#12 fwnleRot
best weight loss program essential oils for weight loss weight loss diet best weight loss program weight loss plan kelly clarkson weight loss joaquin phoenix weight loss before and after weight loss weight loss motivation adele weight loss https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss
avatar
0
#13 zveiiRot
buy cialis online cialis 20mg https://wowcialisnow.com/# - cialis generic cialis http://maps.google.com.bn/url?q=https://wowcialisnow.com/ https://maps.google.bs/url?q=http://make-money-blogs.com/ https://images.google.co.zw/url?q=https://wowcialisnow.com/ https://images.google.la/url?q=https://wowcialisnow.com/ https://images.google.me/url?q=http://make-money-blogs.com/

https://loopsautomation.com/facts-fiction-and-elastic-physics-2/?unapproved=636
76&moderation-hash=3fc6a2bb2cb48c88578efbe425b410f6#comment-63676 http://robertsparkumc.org/2018/04/02/requiem-performance-on-march-25/?unapprove
d=6990&moderation-hash=7536366439babdab373388c2ba171c33#comment-6990 http://telepathicpartnership.com/blog/food-recipes/appendix-organ-common-to-all
-herbivores?unapproved=214628&moderation-hash=473b993f10f7884baf06bf7f1aefa
2f5#comment-214628 http://www.fussballkoch.de/artikel/calentita?page=13#comment-402270 https://girliegirlarmy.com/nosh/20100524/the-best-vegan-thing-i-ever-ate-recipe
-seitan-wings-with-bbq-sauce-and-vegan-ranch-dressing/?unapproved=1382441&m
oderation-hash=cbc15adb887b387320d45df6016be9ec#comment-1382441
avatar
0
#14 ohnmfRot
weight loss programs best weight loss diet best weight loss pill best weight loss pills 2019 best weight loss pill melissa mccarthy weight loss weight loss surgery celine dion weight loss intermittent fasting for weight loss rapid weight loss https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss meal plan
avatar
0
#15 cecdbRot
cialis buy cialis online cialis cialis https://wowcialisnow.com/# - cialis cialis https://maps.google.ee/url?q=https://wowcialisnow.com/ http://maps.google.sh/url?q=http://make-money-blogs.com/ https://images.google.dk/url?q=https://wowcialisnow.com/ http://www.google.gm/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=3&ved=0ckybebywag&url=https://wowcialisnow.com/ http://www.google.lk/url?q=http://make-money-blogs.com/

womens viagra pill viagra dust in my penis viagra buying viagra in panama and returning to the us sister helps brother out viagra viagra twice a day does viagra cause angina viagra lowest price for viagra when does the viagra patent expire https://pharm-usa-official.com - viagra
avatar
0
#16 eksbvRot
female viagra ingredients coffee viagra interact viagra how long viagra to work herbal replacement for viagra/cialis/levitra... buying viagra without a prescription unsensored viagra prank viagra does viagra effect blood pressure 100 mg viagra https://pharm-usa-official.com - viagra
avatar
0
#17 ruqhyRot
Table of contents.Will provide you whole information by cv file and logic.The combined data, which included a study of 6,659 men, showed that Viagra helped most of them perform intercourse at least once.User-specific variables.To it mainly group shaft. generic viagra online And young females are much less concerned with how often they do it than they are about whether boys actually like them, and how they re going to avoid pregnancy.For the treatment of ED.com offers a number of benefits you won t find at the chain pharmacies.That cialis acts on potency is stronger than the Viagra I've read.Thus, the woman will be able to experience brighter orgasms and get more pleasure from sex. viagra prices Sildenafil can also make some people feel dizzy or lightheaded and this could be made worse if you have been drinking alcohol.Take the drug orally.Along with taking medicines, making these changes to your daily routine can help relieve BPH symptoms.Food supplement is not suitable for admission to women and children under 18 years of age.What causes sensitivity to sun light. https://pharm-usa-official.com - viagra Over the counter Viagra pills work well for people living near the stores offering such pills.Second place - Youth Team of the school.Key information and side effects of female Viagra.Maximum active substance content.In the study of the hemodynamic effect of sildenafil in a single dose of 100 mg in 14 patients with severe coronary heart disease, more than 70 patients had stenosis, at least one coronary artery, systolic and diastolic blood pressure at rest decreased by 7 and 6, respectively, and pulmonary systolic pressure decreased by 9.

კომენტარის დამატება

კოდის განახლება

Наверх