„უკრაინის და საქათველოს გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური და გეოსტრატეგიული მდებარეობა იძლევა იმის საუძველს, რომ ამერიკამ აღნიშნული

Наверх