მიუსაფარი ცხოველების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები